پژوهش و تحقیق

مشاهدات پروژه های مهندسی شیمی و پیگیری علوم شیمی و نفت

تعیین جرم مولکولی به روش دوما

به نام خدا

 

موضوع آزمایش:

 

تعیین جرم مولکولی به روش دوما

 


 

تاریخ انجام آزمایش:

20/5/89

 

تاریخ تحویل گزارش کار:

23/5/89

 

 


 

آزمایش 1:

تعیین جرم مولکولی به روش دوما

هدف:

هدف این آزمایش تعیین جرم مولکولی یک ماده فرار با استفاده از اندازه گیری دانسیته بخار بروش دوما می باشد.

توضیح:

تعداد مولکول های یک گاز یابخار،فشار، حجم ودرجه حرارت آن طبق قانون گازهای ایده آل باهمدیگر ارتباط دارند ،درنتیجه میتوان جرم مولکولی یک گاز خالص یا مایعی که بسادگی بخار میشود رابااندازه گیری دانسیته بخار آن در شرایط عمل تعیین کرد.برای این منظور مایع را به بخار تبدیل نمود،فشار،درجه حرارت،حجم و جرم آنرا اندازه گیری کرده بااستفاده از فرمول زیر (فرمول گازهای ایده آل)و اطلاعات بدست آمده ،جرم مولکولی آنرا بدست می آوریم:

PV=  nRT

                        در این فرمول    تعداد مول های بخار است که پس از بدست آمدن آن می توان طبق رابطه زیر، جرم مولکولی بخار یا ماده مربوطه را بدست آورد:

                                                                                  

         بدست آید می تواند دانسیته  بخار جسم را بدهد     دانسیته بخار جسم است که اگر از فرمول    از طرفی مقدار  و در نتیجه می توان جرم مولکولی را نیز از این طریق بدست آورد.

روش کار :

یک ارلن مایر 250 میلی لیتر را انتخاب کنید و آنرا بشوئید و بادقت خشک کنید و آن را با ترازو وزن کنید و آن را یادداشت کنید و سپس یک ورقه ای آلومینیومی را وزن کرده و آن یادداشت می کنیم دهانه ارلن را با کاغذ آلومینیومی می ببندید و آنرا بدقت وزن کنید حال حدود 2 میلی لیتر از مایع ناشناخته را درون ارلن بریزید وسط ورق آلومینیومی را بوسیله ی سنجاق سوراخ کنید(سوراخ بسیار ریز). قسمت بالای ارلن را به وسیله  گیره به پایه ببندید و ارلن را در داخل یک بشر بزرگ که مقداری آب معمولی در آن است قرار دهید و آنرا با آب بطریکه سطح آن حدود2 سانتی متر زیر دهانه ارلن باشد پر کنید آب را حرارت دهید تا بجوشد. یک ترمومتر در داخل آب قرار دهید و مرتباً درجه حرارت را اندازه گیری کنید ارلن را درآبی که حدود 5دقیقه در حال جو ش باشد نگه داشته درجه حرارت را دقیقاً یادداشت کنید .

زمانی که مایع مجهول درون ارلن دیده نشد ارلن را از آب خارج کنید  تا کاملاً سرد شود.و دوباره ارلن را دوباره وزن کرده و آن را یادداشت کنید.

وسایل مورد نیاز:

 

1-ارلن

2-ترازو

3-ورقه آلومینوم

4-2میلی لیتر محلول ناشناخته

5-سنجاق

6-بشر

7-گیره

8-ترمومتر

 

محاسبات :

داده ها

            گرم        وزن ارلن :36/53

وزن ورقه آلومینیوم:45/1گرم

m1وزن ارلن و ورقه آلومینیوم:36/55گرم

m2وزن ارلن و ورقه الومینیوم بعداز تبخیر مجهول:67/55گرم

درجه ترمومتر:60درجه سانتی گرات

R=8/314

                                                                                                                                                                                         T:60

V=120استوانه مرج

m=m2-m1

m=55/67-55/36=/31

P= 1atm

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۱ساعت 10:58  توسط ADNAN SHERIFI  |