پژوهش و تحقیق

مشاهدات پروژه های مهندسی شیمی و پیگیری علوم شیمی و نفت

درس علوم 4

طرح درس

نام درس:علوم                                پایه: چهارم                             مدت زمان:45دقیقه

 

هدف کلی:آشنایی دانش آموزان با نور وبازتابش

هدف جزیی:

1-آشنایی دانش آموزان با آینه تخت ،محدب و مقعر

2-آشنایی دانش آموزان با نمفهوم تصویر آشنا شود.

3- آشنایی دانش آموزان باساختن پریسکوپ

4-آشنایی دانش آموزان با مفهوم زاویه،اثر زاویه آشنا شود.

5-آشنایی دانش آموز با دو آینۀ متقاطع آشنا شود.

هدف های رفتاری:

1-دانش آموز به موضوع نوروتابش نور علاقمند شود(شناختی)

2-دانش آموز با انجام دادن آزمایش به تفاوت بازتابش نور از سطح صاف وناصاف پی ببرد وبرای دوستان خود توضیح دهد(شناختی)

3-دانش آموز قادر باشد مشخصات تصویر در آینۀ تخت را تعریف کند (شناختی)

4-دانش آموز با مشاهده ی تصویر در دو آینه ی متقاطع،به اثر زاویه بین دو آینه در تعداد تصویرها پی ببرد(شناختی)

5-دانش آموز طرز کار یک کوره ی آفتابی و کاربرد آن را توضیح دهد(شناختی)

____________________________________________________________________

روش تدریس:پرسش و پاسخ،اکتشافی ،مشاهده ای

وسایل کمک آموزشی:تخته وگچ،پوستر،کتاب درس،آینه های تخت محدب،مقعر،شیشه،شمع،کبریت،خط کش، چراغ قوه و...

U   شکل کلاس:به صورت گروهی نیم دایره(نعلی شکل)

شروع درس: سلام و احوال پرسی - حضور وغیاب- دقت در وضع جسمی و روحی دانش آموزان – بررسی تکالیف

1

زمان به دقیقه

 

5 دقیقه

1-آیا آینه اشکال مختلفی دارد.

2-بچه ها در مورد آینه و تصاویر آن چه می دانید؟

3-نور چیست،بازتاب را تعریف کنید؟

ارزشیابی آغازین

5دقیقه

برای ایجاد انگیزه 3نمونه آینه(تخت،محدب،مقعر) رابه دانش آموزان نشان داده واز آن میخواهیم در مورد تصویر و شکل آنها گفتگو کنند.

آماده سازی و ایجاد انگیزه

 

زمان به دقیقه

فعالیت فراگیر

فعالیت معلم

10

دقیقه

 

 

1-به صحبت های معلم توجه می کند.

 

__________________________________

 

 

 

__________________________________

 

 

__________________________________

4-دانش آموزان به سوال معلم جواب می دهند.

 

__________________________________

5-توجه و دقت ومشاهدۀ در عمل معلم.

1-معلم ابتدا درباره نور و تابش و تصویر برای دانش آموزان توضیح می دهد.

_________________________________

2-معلم با همکاری یکی از دانش آموزان نورخورشید یا لامپبه آینه بازتابش را روی دیوار انداخته و عملبازتابش را توضیح می دهد.

_________________________________

3-باانجام آزمایش مشخصات تصویر در آینه ی تخت را نشان می دهد.

_________________________________

4-معلم از دانش آموزان درمورد تابش وبازتابش و تصویر سوال می پرسد.

_________________________________

5-معلم بااستفاده از آینه ی تخت پریسکوپ مسازد ودر مورد عمل آن توضیح می دهد.

 

 

زمان به دقیقه

فعالیت فراگیر

فعالیت معلم

 

 

 

 

جمع بندی

5 دقیقه

توجه به گفت های معلم ودقت کافی برای درک و فهم درس بکار می برند.

معلم برای جایگزینی بیشتر درس و بالا بردن میزان یادگیری به طورخلاصه نکات اساسی ومهم درس نور و تابش را توضیح و جمع بندی میکند.

5دقیقه

1-نور چیست؟

2-بازتابش را تعریف کنیم؟

3-انواع آینه ها نام ببرید؟

4-پریسکوپ چیست؟

ارزشیابی پایانی

 

1-10سوال ازمتن درس درآورید.

2-یک پریسکوپ ساخته.

تکالیف شب

2

+ نوشته شده در  شنبه بیستم آبان ۱۳۹۱ساعت 11:5  توسط ADNAN SHERIFI  |